Kadervormingsubsidie voor jongeren

Omschrijving

Kortrijkse jongeren die een meerdaagse vorming volgen in het kader van het jeugdwerk (vb. een cursus animator) hebben recht op een subsidie. Het is een tegemoetkoming voor de kosten die verbonden zijn aan de vorming.

Voorwaarden

  • de vorming is meerdaags

  • je volgde de vorming tijdens de afgelopen 12 maanden

  • voor de vorming vroeg je geen subsidie aan in een andere gemeente

  • de aanvrager moet beschikken over een apart rekeningnummer

Aanvragen

Wie?
Jongeren tussen 16 en 30 jaar die wonen in Kortrijk.

Wanneer?
De aanvraag wordt in gediend maximum 12 maanden na het volgen van de cursus.

Hoe?  
Het deelnamebewijs met volgende gegevens wordt bij het dossier gevoegd: naam, adres en geboortedatum van de deelnemer, aard en data van de kadervorming, de inrichtende instantie, de plaats waar de vorming gevolgd werd, de kostprijs van de vorming, datum, naam en handtekening van de instructeurs.

Verder verloop

De aanvraag wordt voorgelegd in de eerstvolgende subsidiecommissie. Drie maal per jaar beslist het College van Burgemeester en Schepenen over de toekenning van de toelage. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing vóór 31 december.

Bedrag

De subsidie bedraagt 50% van de deelnameprijs met een maximum van 120 euro.

Uitbetaling

De uitbetaling gebeurt vier maal per jaar. Indien het voorziene krediet op de begroting niet volstaat om op alle aanvragen in te gaan, dan is de datum van de aanvraag doorslaggevend.

De overige aanvragen worden doorverwezen naar het volgend jaar.

Reglement

Download het kadervormingssubsidiereglement