Infrastructuursubsidie voor jeugdlokalen

Omschrijving 

Erkende jeugdinitiatieven die voor hun werking een lokaal huren of bezitten kunnen voor de kosten die deze huisvesting met zich mee brengt een subsidie ontvangen. De subsidie bestaat uit drie delen: 

 • Een tussenkomst voor de huur van het jeugdlokaal:  100% van de huur van het lopend jaar wordt terugbetaald

 • Energie: De kosten voor het energieverbruik van het afgelopen werkjaar worden voor 80% terug betaald. De overige 20% van de kosten voor energieverbruik zijn ten laste van de jeugdvereniging zelf. De bedoeling van die 20% kosten voor de jeugdvereniging is om er hen toe aan te zetten duurzaam met energie om te gaan. 

 • Andere kosten die voortkomen uit het gebruik van het lokaal, zoals de brandverzekering (gebouw), de onroerende voorheffing, patrimoniumtaks en kosten voor het laten keuren van installaties kunnen eveneens worden gesubsidieerd.

Voorwaarden

 • Door de Stad Kortrijk erkend zijn als jeugdvereniging. Enkel deze jeugdwerksoorten komen in aanmerking: jeugd- en jongerenbewegingen, jeugdhuizen en jeugdcultuurinitiatieven.
 • Verenigingen die in stadsgebouwen zijn gehuisvest maken geen aanspraak op deze subsidie. De inbreng van 20% van de energiekost wordt voor deze jeugdverenigingen verrekend in het totale subsidiebedrag.

Aanvragen

Hoe?

 • Vul een subsidiedossier in en voeg daarbij de gevraagde documenten:

  • Huur:

   • Een kopie van het huurcontract
   • Een kopie van één overschrijving van een maand huur
  • Energiekosten:
   • Alle facturen (elektriciteit, water, gas en/of stookolie).
  • Andere kosten
   • Duidelijke (kopies van) facturen of aanslagbiljetten
   • Een kopie van een bankuittreksel waaruit blijkt dat de kosten effectief door de vereniging werden betaald.
   • Een kopie van de brandverzekeringspolis
  • Andere bewijzen:
   • Attest controle brandblusapparatenJeugdverenigingen die in aanmerking komen voor de subsidie krijgen automatisch een modeldossier toegestuurd.Verder Verloop

Voor 15 december zal het stadsbestuur de dossiers goedkeuren. Team Jeugd stelt de aanvragers op de hoogte over het toegekende bedrag.

Bedrag

Elk jaar wordt vooraf bepaald hoeveel centen er ter beschikking zijn voor de infrastructuursubsidie. De mogelijk bestaat dus dat het totaal van de beschikbare gelden ontoereikend is om voor alle jeugdverenigingen alle kosten te betalen. In dat geval wordt gewerkt met duidelijke prioriteiten. Eerst worden de huur en energiekosten in rekening genomen en verdeeld over de jeugdverenigingen. Indien er nog middelen beschikbaar zijn komen ook de andere kosten in aanmerking om terug betaald te worden.

We maken ook een onderscheid in het soort jeugdvereniging om de prioriteiten te bepalen. Hieronder vind je deze prioritaire jeugdwerksoorten:

 1. jeugdbewegingen

 2. jeugdhuizen

 3. jeugdcultuurinitiatieven

Reglement

Je kan het volledige subsidiereglement hier terugvinden