Erkenning als jeugdvereniging

Omschrijving

Een jeugdinitiatief kan door JC Tranzit van de stad Kortrijk worden erkend als jeugdvereniging. Elke erkende jeugdvereniging wordt onderverdeeld in één van de jeugdwerkvormen: jeugd -en jongerenbewegingen, jeugdhuizen, politieke -en studentenbewegingen, jeugdcultuurinitiatieven en speelpleinwerkingen. De ondersteuning die je krijgt is afhankelijk van de jeugdwerkvorm waaronder je wordt erkend. 
Elke erkende jeugdvereniging die een eerstelijnswerking uitbouwt kan genieten van materiële ondersteuning. Bepaalde jeugdverenigingen hebben dan nog eens recht op financiële ondersteuning en sommigen zelfs op infrastructurele ondersteuning.

Voorwaarden om erkend te kunnen worden

Een jeugdinitiatief dat wil erkend worden dient:

 • een regelmatige werking uit te bouwen die voldoet aan de definitie jeugdwerk (zie onderaan pagina);
 • zich te richten naar kinderen en jongeren van Kortrijk: meer dan de helft van de leden moet in Kortrijk wonen en is jonger dan 25 jaar;
 • over een bestuur te beschikken dat:
  • op zelfstandige basis werkt (in geval het gaat om een jeugdcultuurinitiatief dat deel uitmaakt van een groter bestuur, dan is er minstens een jeugdwerkgroep die het beleid bepaald verplicht);
  • een eigen beleid heeft;
  • ten minste drie verantwoordelijken heeft waarvan één ouder dan 18 jaar en 2/3 jonger dan 30jaar is;
  • voor 50% woonachtig is in Kortrijk.
 • te beschikken over een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid;
 • zich schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord te verklaren met de principes van artikel 2 van de UNO- conventie over de Rechten van het Kind (zie onderaan pagina);
 • geen subsidies te ontvangen vanwege een andere overheidsinstantie voor de elementen die in dit subsidiereglement zijn opgenomen.

Specifieke erkenningsvoorwaarden per werkvorm:

Jeugd- en jongerenbeweging

 • Bij voorkeur aansluiting bij één van de landelijk erkende jeugdbewegingkoepels.
 • Een werking in functie van ontmoeting en spel.
 • Activiteiten op regelmatige basis tijdens weekend en de vakanties.
 • Activiteiten voorbereidt door vaste jongerengroep.
 • Activiteiten zijn meestal op grondgebied Kortrijk. 
 • Kinderen en jongeren worden ingedeeld in leeftijdscategorieën.
 • De leidingsgroep vormt het bestuur en bepaalt het beleid.
 • Ten minste 15 leden tussen 3 en 25 jaar.
 • Ten minste 10 activiteiten voor de leden.
 • Ten minste 1 begeleider per 15 leden. 

Jeugdhuis

 • Een exclusieve, herkenbare, polyvalente infrastructuur voor jongeren.
 • De werking staat in functie van ontmoeting, recreatieve activiteiten en vormingsactiviteiten.
 • Zich richten naar alle jongeren in Kortrijk tussen 14 en 30 jaar.
 • Werken in een VZW structuur.
 • Beschikken over een ruimte voor jongerenontmoeting die wekelijks ten minste 6 uur toegankelijk is.
 • Ten minste 10 activiteiten voor de doelgroep , waarvan minstens 3 vormingsactiviteiten.
 • De werking neemt deel aan alle stedelijke overlegstructuren die voor jeugdhuizen binnen Kortrijk worden georganiseerd. 

Politieke jongerenbeweging en studentenbeweging

 • Jongerenafdeling van een politieke partij of een vereniging van studenten.
 • Ten minste 5 leden tussen 14 en 30 jaar.
 • Ten minste 5 activiteiten voor de leden.
 • Ten minste 3 activiteiten gericht naar de jeugd in Kortrijk.

Jeugdcultuurinitiatief

 • Klemtoon op het uitoefenen van vaardigheden, creatieve expressievormen en technieken
 • Amateurskunsten:
  • Ten minste 15 leden tussen 3 en 25 jaar.
  • Ten minste 10 werksessies voor leden of 1 publieksgerichte activiteit.
  • Ten minste 1 begeleider per 15 leden/deelnemers.

Experimenteel jeugdwerk of jeugdsubcultureel initiatief

 • Ten minste 1 productie/grote publieksgerichte activiteit of 5 activiteiten.
 • Ten minste 1 begeleider per 15 deelnemers.

Speelpleinwerking

 • Zorgen voor een specifiek vakantie aanbod.
 • Bieden aangepaste speelkansen door middel van een gevarieerd spelaanbod.
 • Wordt georganiseerd door vrijwilligers.
 • Dagelijks ten minste 15 deelnemers tussen 3 en 16 jaar.
 • Ten minste 15 activiteiten voor de leden.
 • Ten minste 1 begeleider per 15 deelnemers.
 • Werking gedurende schoolvakanties.
 • Op een vaste plaats binnen het grondgebied van Kortrijk.
 • De werking neemt deel aan alle stedelijke overlegstructuren die voor speelpleinwerkingen binnen Kortrijk worden georganiseerd.

De starttoelage

 • Voor startende jeugdverenigingen die een werkingssubsidie willen ontvangen maar nog geen erkende jeugdvereniging zijn.
 • Deze toelage kan maar eenmalig worden aangevraagd.
 • De startende vereniging moet bereid zijn om aan de erkenningsvoorwaarden te voldoen.
 • De starttoelage geldt maximum voor 1 jaar.

Aanvragen

Wanneer?

De erkenning gebeurt door het College van Burgemeester en Schepenen. Een nieuwe aanvraag kan gedurende heel het jaar worden ingediend bij JC Tranzit.

Hoe?

Aanvraagformulier erkenning

Verdere verloop

JC Tranzit versterkt een gemotiveerd advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvrager ontvangt het besluit binnen de 90 dagen.

Het reglement

Reglement voor de erkenning als jeugdvereniging (zie hoofdstuk 2)

Definitie jeugdwerk

Kinderrechtenverdrag